Wie Man Ihr Markenbild Verbessert - Hilfreiche Praxis Von Semalt

Kärhanalar ahyrky üstünliklerini üpjün etmek üçin gowy marketinge bil baglaýarlar. Internet döwri tapawudy ýok, sebäbi kompaniýalar bäsdeşlerinden öňe çykmagyň ýollaryny yzygiderli gözleýärler. Şeýle-de bolsa, gizlin ýaragyň ýokdugyna garamazdan, eşidilişi ýaly ýönekeý däl. Kompaniýanyň görnükliligini ýokarlandyryp biljek usullar bar. Bir iş başlamaly bolsa, onlaýn we daşarky görnüşde marketingde edilýän tagallalary köpeltmeli.

“Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Artem Abgarian, görnükliligi we satuwy ýokarlandyrmak arkaly markanyň abraýyny ýokarlandyrmagyň birnäçe usulyna göz aýlaýar :

Pikiriňi şekillendirmek

Satyjylar, köplenç işewürlik keşbini suratlandyrmalydygyna pikir etmezlik bilen şol bir ýalňyşýarlar. Muňa derek, marketing ýörelgelerini öwrenýärler we kör ulanýarlar. Web sahypalarynyň şol bir formata eýe bolmagynyň sebäbi.

Bu sahypalaryň düzgünleri berjaý edişleri ýaly, müşderileri çekmek mümkinçiligi bolan hiç zat ýok. Iň oňat marketologlar müşderileri özüne çekmek üçin ulanylýan adaty ülňüleri ykrar edýärler, şeýle hem, özüne çekmegiň we täzelerini özüne çekmegiň beýleki täsin usullaryny tapýarlar. Ordinaryönekeý we innowasiýa marketologlaryny tapawutlandyrýan zat, marka keşbini ösdürmek üçin ulanylýan täze usullar.

Müşderi gönükdirilen strategiýalar

Sosial media satýanlaryň köpüsi, olar bilen aragatnaşyk saklamagyň ýerine müşderileri bilen gürleşýän ýaly. Sosial mediany mahabat mazmuny bilen diňleýjileri bombalamak üçin ulanmak bu işe goşant goşmaýar. Adamlar, umuman, ünsi gözleýärler. Şonuň üçin adamlaryň pikirlerini we pikirlerini beýan edýän teswirler we seslenme sahypalary bar.

Markanyň sosial media sahypalary, işewürler müşderiler bilen gürleşýän aragatnaşyk platformasy hökmünde çykyş etmeli. Bu ýerden islendik arz-şikaýatlary çözmek we islendik soraga jogap bermek has aňsatlaşýar. Bu köp wagt talap edýän usul, ýöne müşderiniň wepalylygyny ýola goýmak we olary gadyrly duýmak üçin gaty täsirli.

Bir zadyň işlemeýändigini kabul ediň

Marketing strategiýasyny düzmek we durmuşa geçirmek köp wagt talap edýär we ýadaw. Marketing çemeleşmesi şowsuz bolanda we üýtgemeli bolanda kompaniýalara boýun almak kyn bolup biler. Kärhanalaryň şowsuz strategiýanyň müşderilerine ýetirýän zyýanly täsirine düşünmegi hökmandyr.

Marketing topary dogry işlemeýän strategiýany kesgitlänsoň, birleşip, meseläniň çözgüdini tapmaly. Topardan häzirki strategiýany üýtgetmegi ýa-da düýbünden täze birini düzmegi talap edip biler. Müşderiler, esasanam ilkinji gezek işlemese, şol bir meýilnamanyň özüne çekilmegini halamaýarlar. Muňa düşünmek, marka şekilini beýlekilerden ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Ylham gözläň

Ylham hemme ýerden döreýär. Müşderilerden alnan seslenmelerden ýa-da bäsdeşleriň häzirki ulanýan strategiýalaryna syn etmekden gelip biler. Başga bir markany gönüden-göni göçürmek bikanun bolsa-da, maksatly diňleýjiler bilen nämäniň işleýändigini we nämäniň ýokdugyny kesgitlemek üçin ajaýyp ýerdir. Gowy marketolog kampaniýa guramaýar we soňundan çykýar diýýär. Muňa derek, bazary derňemegi dowam etdirmeli we ony işlemegiň innowasion ýollaryny tapmaly.

Netije

Iň ýokary marketing nuansly we gaty çylşyrymly. Olaryň ulanýan marketing strategiýasyna pikirlenmek marketologyň işi. Netijede, kärhana öz strategiýasynda goýan tagallalary üçin hakyky baýraklary başdan geçirer.